Non-Fiction

Results 1 - 60 from 274
|
Clear all
Ires ligumu tiesisko attiecibu ipatnibas denacionalizetajos ipaSumos
$31.79

Ires ligumu tiesisko attiecibu ipatnibas denacionalizetajos ipaSumos

By Leitans, Lauris
Sasnieguma motivacijas un stresa ipatnibas universitates studejoSajiem
$41.95

Sasnieguma motivacijas un stresa ipatnibas universitates studejoSajiem

By Graba, Julija
Elektroiekartu droSibas un tirgus aprites standarti
$75.48

Elektroiekartu droSibas un tirgus aprites standarti

By Sniders, Andris
Korporat¿v¿ Kult¿ras Diplom¿tija
$56.10

Korporat¿v¿ Kult¿ras Diplom¿tija

By Buiko, Krist¿ne
Poliatomisko traucejumu noverSana izmantojot DRC-ICP/MS
$37.99

Poliatomisko traucejumu noverSana izmantojot DRC-ICP/MS

By Opolais, Agnese
CietuSa statuss kriminalprocesa
$55.91

CietuSa statuss kriminalprocesa

By Karkle, Sabine
Edienu mikrobiologiskie kriteriji
$87.60

Edienu mikrobiologiskie kriteriji

By Marcenkova, Tatjana
Skolu un skolotaju sabiedriska loma Baltinavas pagasta
$61.23

Skolu un skolotaju sabiedriska loma Baltinavas pagasta

By ReSetnikova, Natalija
Musdienu monopolizacijas procesa noverteSanas metodologija
$68.99

Musdienu monopolizacijas procesa noverteSanas metodologija

By Skoruks, Dmitrijs
Iespiesto materialu aktualitate turisma galamerka veicinaSanai
$61.79

Iespiesto materialu aktualitate turisma galamerka veicinaSanai

By Vilcina, Mara
Surog¿tmaternit¿tes attiec¿bas un to tiesisk¿s sekas
$57.99

Surog¿tmaternit¿tes attiec¿bas un to tiesisk¿s sekas

By Prikule, Rita
Autocelu parvadu starpbalstu projektesana - Satiksmes dro bas un est tisk s pras bas
$29.44

Autocelu parvadu starpbalstu projektesana - Satiksmes dro bas un est tisk s pras bas

By Brants, Karlis
Darzi un darzkopiba Riga
$53.68

Darzi un darzkopiba Riga

By Duboks, Jevgenijs
Automatiska tekstveida datu geoparseSana
$43.32

Automatiska tekstveida datu geoparseSana

By Nikolajevs, Jurijs
Konkurences izzinaSanas vadiSana
$55.10

Konkurences izzinaSanas vadiSana

By Cekuls, Andrejs
Mazumtirdzniecibas attistibas modelis Latvija
$53.68

Mazumtirdzniecibas attistibas modelis Latvija

By Jaunkalns, Aigars
Sociala pedagoga darbs skolenu socialas adaptacijas veicinaSana
$65.76

Sociala pedagoga darbs skolenu socialas adaptacijas veicinaSana

By Baltina, Maira
Kezu dalas
$39.99

Kezu dalas

By RukSane, Jelena
R¿gas lielm¿roga apkaimju un to telpisko centru dz¿votsp¿ja
$56.48

R¿gas lielm¿roga apkaimju un to telpisko centru dz¿votsp¿ja

By Bekasova, Anastasija
Klebsiella spp. bakterijas
$44.03

Klebsiella spp. bakterijas

By Mickus, Kristine
Velot¿risma produktu izstr¿de R¿gas pils¿tas teritorij¿
$43.03

Velot¿risma produktu izstr¿de R¿gas pils¿tas teritorij¿

By ¿Ei¿S, Valdis
Lettische Syntax - Die Dainas
$168.79

Lettische Syntax - Die Dainas

By Hildegard Radke
Piedo¿anas j¿dziens m¿sdienu psiholo¿ij¿
$36.99

Piedo¿anas j¿dziens m¿sdienu psiholo¿ij¿

By Br¿dere-Ruska, Saiva
Rap¿u e¿¿a ¿ izejviela inovat¿vu poliuret¿nu materi¿lu ieguvei
$63.28

Rap¿u e¿¿a ¿ izejviela inovat¿vu poliuret¿nu materi¿lu ieguvei

By Fridrihsone-Girone, Anda
Islandes uznemejdarbibas vides pievilciba Latvijas uznemumiem
$63.92

Islandes uznemejdarbibas vides pievilciba Latvijas uznemumiem

By Saicane, Dace
Emocion¿l¿s inteli¿ences un kopingstrat¿¿iju dzimuma ¿patn¿bas
$43.03

Emocion¿l¿s inteli¿ences un kopingstrat¿¿iju dzimuma ¿patn¿bas

By Da¿e, Silvija
Hidroakustisko metozu izmantoSana dabas aizsardzibas plana izstrade
$53.79

Hidroakustisko metozu izmantoSana dabas aizsardzibas plana izstrade

By Baumanis, Edgars
3D model¿¿anas metodes un probl¿mas
$52.60

3D model¿¿anas metodes un probl¿mas

By Le¿amera, Jevg¿nija
IKT planoSanas nozime skolenu macibu sasniegumu paaugstinaSana
$56.37

IKT planoSanas nozime skolenu macibu sasniegumu paaugstinaSana

By Kairo, Anita
Uz¿¿muma darb¿bas pilnveido¿anas projekts
$55.53

Uz¿¿muma darb¿bas pilnveido¿anas projekts

By Kripe, Ivita
Latvijas augst¿k¿s izgl¿t¿bas sist¿mas efektivit¿tes izp¿te
$60.79

Latvijas augst¿k¿s izgl¿t¿bas sist¿mas efektivit¿tes izp¿te

By Aleksejeva, Ludmila
Talmacibas studiju procesa organizeSana cilvekiem ar invaliditati
$55.90

Talmacibas studiju procesa organizeSana cilvekiem ar invaliditati

By Serkova, Solveiga
Sacensibu darbibas optimizeSana handbola vartsargiem
$60.47

Sacensibu darbibas optimizeSana handbola vartsargiem

By Molotanovs, Andris
Vertik¿l¿s ass v¿ja turb¿nas l¿psti¿as formas optimiz¿cija
$43.03

Vertik¿l¿s ass v¿ja turb¿nas l¿psti¿as formas optimiz¿cija

By Cipruss, Valters
Poaceae koncentracija un noteicoSie faktori atmosferas piezemes slani
$38.56

Poaceae koncentracija un noteicoSie faktori atmosferas piezemes slani

By Rigerte, Linda
Pirmsskolas vecuma bernu socialo prasmju attistibas iespejas rotala
$45.20

Pirmsskolas vecuma bernu socialo prasmju attistibas iespejas rotala

By Artemjeva, Tatjana
Personas ties¿bas vesel¿bas jom¿
$42.88

Personas ties¿bas vesel¿bas jom¿

By Kauli¿a, Eva
Informacijas tehnologijas skolenu attieksmes veidoSanai muzikas stunda
$38.56

Informacijas tehnologijas skolenu attieksmes veidoSanai muzikas stunda

By Domarks, Valdis
Mikro ko¿ener¿cija
$58.95

Mikro ko¿ener¿cija

By Poluhins, O¿egs
Mor¿le, politisk¿ ideolo¿ija un reli¿iozit¿te
$52.79

Mor¿le, politisk¿ ideolo¿ija un reli¿iozit¿te

By Trups-Kalne, Ingr¿da
Plano kartinu filtru kaskades sleguma izpete DWDM sistemas
$59.80

Plano kartinu filtru kaskades sleguma izpete DWDM sistemas

By ValdinS, Arturs
Vacu valodas specializacijas skolu darbiba daudzvalodibas veicinaSana
$85.24

Vacu valodas specializacijas skolu darbiba daudzvalodibas veicinaSana

By Kemere, Ruta
Atbildiba par noziegumiem ar starptautiska elementa klatbutni
$46.77

Atbildiba par noziegumiem ar starptautiska elementa klatbutni

By Bernovskis, Arturs
Ivents un notikumu menedzments: to butiba, ipatnibas un pielietoSana
$65.51

Ivents un notikumu menedzments: to butiba, ipatnibas un pielietoSana

By BerzinS, Aldis
Iepaz¿¿an¿s virtu¿l¿ vid¿: Iepaz¿¿an¿s port¿la otrapuse.lv anal¿ze
$55.53

Iepaz¿¿an¿s virtu¿l¿ vid¿: Iepaz¿¿an¿s port¿la otrapuse.lv anal¿ze

By Br¿numa, Agnese
Jaunatnes politikas istenoSana Latvija
$55.37

Jaunatnes politikas istenoSana Latvija

By Ivanova, Alina
Latvie¿u nozaru gr¿matu kalend¿ri, 1925-1935
$61.89

Latvie¿u nozaru gr¿matu kalend¿ri, 1925-1935

By Hermanovska, Stella
JonizejoSa starojuma ietekme uz cilveku novecoSanu
$53.66

JonizejoSa starojuma ietekme uz cilveku novecoSanu

By Reste, Jelena
Kontekstu¿l¿ pieeja dabaszin¿bu kompetences pilnveidei izgl¿t¿b¿
$73.31

Kontekstu¿l¿ pieeja dabaszin¿bu kompetences pilnveidei izgl¿t¿b¿

By Jon¿ne, Lolita
Augstas veiktspejas timekla servera izveide
$40.79

Augstas veiktspejas timekla servera izveide

By KundzinS, KriSs
Divdesmita gadsimta latvieSu mebeles 1. dala
$41.51

Divdesmita gadsimta latvieSu mebeles 1. dala

By EmsinS, Juris
Interjera projekts gramatnicai
$38.76

Interjera projekts gramatnicai

By Cerpina, Ilze
VÝVOJ ZAHRANI¿NÉHO OBCHODU MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A RUSKOU FEDERÁCIOU
$41.35

VÝVOJ ZAHRANI¿NÉHO OBCHODU MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A RUSKOU FEDERÁCIOU

By Barto¿, Adam
Dabas pieminek¿i Kr¿slavas un Dagdas novados
$43.03

Dabas pieminek¿i Kr¿slavas un Dagdas novados

By Petrovs, Maksims
Akrob¿tika dejas m¿ksl¿
$24.79

Akrob¿tika dejas m¿ksl¿

By Gorobeca, Paula
Intelektiskas paterina uzskaites un monitoringa sistemas
$43.32

Intelektiskas paterina uzskaites un monitoringa sistemas

By Kostjkina, Tatjana
Vides komunik¿cijas instrumenti Liep¿jas pils¿tas pa¿vald¿b¿
$55.53

Vides komunik¿cijas instrumenti Liep¿jas pils¿tas pa¿vald¿b¿

By Fomina, An¿ela
Praulins, D: Latvian: An Essential Grammar
$54.47

Praulins, D: Latvian: An Essential Grammar

By Praulins, Dace
Valsts vides aizsardz¿bas instit¿ciju att¿st¿ba Latvij¿
$77.89

Valsts vides aizsardz¿bas instit¿ciju att¿st¿ba Latvij¿

By S¿ja, Baiba
¿rpusklases las¿¿ana k¿ skol¿na patst¿v¿guma veidot¿ja pamatskol¿
$67.51

¿rpusklases las¿¿ana k¿ skol¿na patst¿v¿guma veidot¿ja pamatskol¿

By Gau¿e, Raimonda
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.