Osmanl¿ Merkeziyetçili¿inin ¿n¿as¿nda Paradox: ANADOLU'DA VOYVODALIK

by Kaya, Kemal
Condition: New
$77.79
VAT included - FREE Shipping
Kaya, Kemal Osmanl¿ Merkeziyetçili¿inin ¿n¿as¿nda Paradox: ANADOLU'DA VOYVODALIK
Kaya, Kemal - Osmanl¿ Merkeziyetçili¿inin ¿n¿as¿nda Paradox: ANADOLU'DA VOYVODALIK

Do you like this product? Spread the word!

$77.79 incl. VAT
Only 1 items available Only 1 items available More than 10 pieces available
Delivery: between Thursday, July 7, 2022 and Monday, July 11, 2022
Sales & Shipping: Dodax

Description

XVIII. yüzy¿la girildi¿inde Osmanl¿ ¿mparatorlu¿u, XVI. yüzy¿l¿n sonlar¿ndan itibaren bälayan mali ve askeri sorunlar¿n neden oldu¿u ve bu yüzy¿la da tevarüs etmi¿ baz¿ sorunlarla u¿rämak durumunda kalm¿¿t¿r. Sorunlar¿n çözümü için bävurulan temel yöntem; idari, askeri ve mali alanlarda merkeziyetçi bir yönetim in¿a etmek olmu¿tur. Mali alanda bir merkezîle¿menin ürünü olarak iltizam ve malikâne sistemleri yayg¿nlät¿r¿lm¿¿t¿r. ¿ltizam ve elde ettikleri idari görevler sayesinde daha da zenginle¿mi¿, reaya ile merkezi idare aras¿nda önemli arac¿ konumunda bulunmaktayd¿lar. Bu görevler sayesinde zenginle¿en yerel ailelerin birer güç odä¿ haline geldikleri, tärada etkisi azalan merkezi idare için asker ve vergi toplama gibi konularda yard¿m¿na ihtiyaç duyulan bir konuma geldikleri görülmektedir. Bu yerel güçler üstlendikleri görevler sayesinde reaya ile devlet aras¿nda vazgeçilmesi zor birer ara bulucu konumuna yükselmi¿ bulunmaktayd¿lar. Modern merkeziyetçili¿in in¿as¿na paradoksal olarak yereldeki güç odaklar¿, merkezi hükumetin d¿¿layamayacä¿ ve ileride Osmanl¿ yerel yönetimlerinin çekirde¿ini olu¿turacak bir yap¿ olu¿mas¿na zemin haz¿rlam¿¿t¿r.

Contributors

Author:
Kaya, Kemal

Further information

Biography Artist:
¿lk ve orta ö¿retimini Eski¿ehir¿de tamamlad¿. 1992 y¿l¿nda ¿stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi¿nden mezun oldu. 1997 y¿l¿ndaki yüksek lisans e¿itiminin ard¿ndan 2004 y¿l¿nda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde  doktora e¿itimini tamamlad¿. 2008 y¿l¿ndan beri Van 100. Y¿l Üniversitesi E¿itim Fakültesinde çal¿¿maktad¿r. 
Language:
Turkish
Edition:
1/2020
Number of Pages:
204
Media Type:
Softcover
Publisher:
LAP Lambert Academic Publishing

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
March 30, 2020
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.012 m; 0.349 kg
GTIN:
09786202518741
DUIN:
7BGFSDDG5QB
$77.79
We use cookies on our website to make our services more efficient and more user-friendly. Therefore please select "Accept cookies"! Please read our Privacy Policy for further information.